Close

Myönteiset käytänteet ja vahvuuskeskustelut vahvistamassa yhteisöllisyyttä

Business College Helsinki tutustui Sanna Wenströmin Positiiviseen johtamiseen, PRIDE-malliin sekä Sanna Wenströmin ja Laura Halosen VOIMAKEHÄ®-työkaluun Opetushallituksen rahoittaman ja SDO:n koordinoi­man Johtamisella pedagogista hyvinvointia –hankkeessa (hypejohtaminen.home.com) 2019-2021. Hankkeessa oli mukana yhteensä 10 koulutuksen järjestäjää. Hankkeen aikana henkilöstö osallistui työpajoihin ja seminaareihin sekä koko henkilöstölle järjestettiin kaksi oman oppilaitoksen kehittämispäivää vuonna 2020.

Strategian toimeenpanon lisäksi vuonna 2020 meillä otettiin käyttöön opettajatiimit ja opettajien vuosityöaika sekä vuosisuunnittelu vuosikalenteriin eikä lukuvuoteen pohjautuen. Strategiaa, tiimiorganisointia ja kulttuuriteemaa on tuettu positiivisen johtamisen myönteisillä käytänteillä ja tiimien vuorovaikutusta kehittämällä. Kulttuuriteeman keskiössä meillä ovat asiakaslähtöisyys, yhdessä tekeminen, vastuun ottaminen sekä uudistuminen ja uudistaminen. Yhdessä toimien, vastuun ottaen ja jatkuvasti uudistuen varmistamme parhaan asiakaskokemuksen. Tiimityöskentelyn etenemistä on seurattu sekä koko henkilöstön noin kahdeksan kertaa vuodessa toteutettavin teemoitetuin pulssikyselyin että opettajatiimien palautekyselyillä.

Haimme SDO:n koordinoimalle Opetushallituksen rahoittamalle Johtamisella pedagogista hyvinvointia -hankkeen päättyessä rahoitusta jatkohankkeelle ja tähän jatkohankkeeseen tuli mukaan yhteensä 22 koulutuksen järjestäjää. OPH:n rahoittamassa OSUU! –osaamista positiiviseen uudistumiseen –johtamisen jatkohankkeessa (bc.fi) Business College Helsingille saatiin näin koulutettua VOIMAKEHÄ®-mentorivalmennuksella neljä hyvinvointimentoria ja tämän lisäksi vielä kaksi esimiesasemassa olevaa, joten oppilaitoksellamme on vuonna 2021 käytettävissään kuusi hyvinvointi­men­toria.

Hyvinvointimentorien toimenkuva Business College Helsingissä

Hyvinvointimentorien haku toteutettiin sisäisesti avoimella haulla joulukuussa 2020 ja toimenkuvaa täsmennettiin Sanna Wenströmin ohjauksessa. Toimenkuva ja toimintamalli (tiimitaulu) hyväksyttiin ensin johtoryhmässä tammikuussa 2021. Hyvinvointimentorien käymät tiimien vahvuuskeskustelut eivät ole osana henkilöstöjohtamisen virallisia kehitys­keskusteluja.

Hyvinvointimentorin tehtävänä on toimia henkilöstön hyvinvoinnin edistäjänä ja positiivisten käytänteiden kehittäjänä. Hyvinvointimentori vahvistaa VOIMAKEHÄ®-menetelmällä tiimien toimintaa edistämällä omilla vahvuuksilla toimimista, vuorovaikutusta ja yhteistyötä, positiivista ja jaettua johtamista, myönteisiä käytänteitä ja ilmapiiriä sekä yhteisöllisyyttä.

Hyvinvointimentorit toimivat matalalla kynnyksellä esimiesten, tiimien ja henkilöstön hyvinvoinnin tukena mm. vahvuuksien kartoittamisessa (tiimi- ja vahvuuskeskustelut) ja osaamisen kehittämisessä (osaamisidentiteetti ja VOIMAKEHÄ®). Positiivisilla toimin­ta­­tavoilla voidaan edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä luoda myönteisiä tun­tei­­ta ja ilmapiiriä.

Yksilölliset tai tiimikohtaiset vahvuuskeskustelut voivat olla säännöllisiä tai voivat liittyä tilanteisiin, joissa työn voimavaroja ja vaatimuksia tai tavoitteita halutaan tarkastella esimerkiksi yhteistyön tai hyvinvoinnin vahvistamiseksi (Wenström, Positiivisen johtamisen näkökulmia kehityskeskusteluihin, 2020). 

Tiimien vahvuuskeskustelut positiivisena käytänteenä

Business College Helsingissä on osassa yksiköissä ollut tiimejä jo pidemmän aikaa. Jaetun johtajuuden mallia laajennettiin, kun opettajatiimitoiminta otettiin käyttöön vuonna 2020 ja samalla siirryttiin opettajien vuosityöaikaan. Tiimitoiminnalla haetaan tavoitteiden saavuttamista sekä yhdessä tekemisen iloa. Tiimeissä tiimivastaavat yhdessä tiimin kanssa päättävät, miten toimimalla saavutetaan asiakaslupaukset ja tavoitteet. Tavoitteena on ketterä toimintatapa, jossa jokainen tuo vapaasti oman panoksensa ja rohkeatkin ideat esille.  Tiimit ja tiimiytyminen ovat eri yksiköissä ja eri tiimeissä hyvin eri vaiheessa. Joten tiimiorganisaatiota, jaettua johtajuutta ja yhteistoimintaa tukemaan on nyt tarjolla hyvinvointimentoritoiminta.

Hyvinvointivalmennuksen työkaluna toimii tiimitaulu, jonka avulla voidaan käydä tiimien vahvuuskeskustelua. Vahvuuskeskustelujen avulla tuodaan näkyväksi, miten tiimiläiset tunnistavat ja näkevät oman tiiminsä vahvuudet osana tiimin perustehtävää, miten vahvuuksia hyödynnetään tavoitteiden ja asiakaslupausten toteuttamiseen ja miten vahvuudet näkyvät arjessa positiivisina käytänteinä ja myönteisenä ilmapiirinä. Ja miten vahvuuksia voitaisiin vielä paremmin hyödyntää, kun ne on yhteisesti tunnistettu ja mielletty osaksi tiimin kapasiteettia.

Tiimitaulua voidaan täydentää pala kerrallaan ja useampaan otteeseen. Sen tulisi myös olla ”elävä” ja kehittyvä tiimin toiminnan muuttuessa eli sitä voidaan päivittää vähintään vuosittain. Tiimitaulu voidaan kiinnittää näkyvälle paikalle johonkin tiimin yhteiseen tilaan. Sähköinen versio tallennetaan tiimin omaan tilaan intrassa.

Pulssikyselyt mittaamassa henkilöstön työilmapiiriä ja tyytyväisyyttä

Meillä on käytössä Pulssi-kyselyt, jolla kartoitetaan henkilöstön työfiilistä ja ilmapiiriä kahdeksan kertaa vuodessa erilaisin teemoin ja kysymyksin. Kyselyssä on myös yksi vakiokysymys ”Työfiilikseni tällä hetkellä?”. Tälle kysymykselle olemme asettaneet tavoitetason 3,7 (asteikko 1-5) ja se on yksi strategisista mittareistamme. Tämä pulssikysely siis mittaa PRIDE-teorian E-näkökulmaa eli myönteistä ilmapiiriä.

Myönteinen ilmapiiri rakentuu myönteisille tunteille ja yhteiselle innostukselle. Myönteiset tunteet työyhteisössä edistävät hyviä ihmissuhteita, yhteistyötä sekä työssä suoriutumista. Ilmapiiri vaikuttaa henkilöstökokemuksen kautta myös asiakaskokemukseen ja tuottavuuteen. Henkilöstön ”työfiilis” välittyy myös opiskelijoihin, opiskeluhuoltoon, työpaikkaohjaajiin ja muihin oppilaitoksen kanssa toimijoihin ja sidosryhmiin (Wenström, 2020).

Tunneilmastoa voi myös johtaa ja kääntää ajatuksia vahvuuksiin sekä niihin myönteisiin seikkoihin, joiden avulla voidaan ratkaista myös niitä hankalia tilanteita ja selvitä vaikeista ajoista.

Toteutimme huhtikuun 2021 Pulssikyselyn teemalla ”Toimintaperiaatteet, tiimitoiminta ja vahvuudet”.

Pulssikyselyn työtyytyväisyys oli 3,89 ja tulos taisi olla paras, mitä on koskaan mitattu (vuodesta 2018 alkaen). Myönteisyyteen, hyvinvointiin ja vahvuuksiin keskittyminen selkeästi käänsi ajatuksia ja myös vastauksia positiivisemmaksi.

Pulssikysely 9/2020Pulssikysely 10/2020Pulssikysely 11/2020Pulssikysely 1/2021Pulssikysely 3/2021Pulssikysely 4/2021
49 vastaajaa, työtyytyväisyys 3,7178 vastaajaa, työtyytyväisyys 3,6557 vastaajaa, työtyytyväisyys 3,7781 vastaajaa, työtyytyväisyys 3,7267 vastaajaa, työtyytyväisyys 3,5861 vastaajaa, työtyytyväisyys 3,89

“Kun ihminen voi toimia työssään ja elämässään alueella, jossa vahvuuksien eri lajit kohtaavat, toimii hän “voimavyöhykkeellään”, joka on hyvinvoinnin ja innostuksen optimaalinen vyöhyke.”
(Mayerson, 2015 Niemiec 2012)

Heli Huotari, vararehtori, laatujohtaja
Business College Helsinki

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen