Close

Opiskelijakäsitys ja pedagoginen ohjelma Ammattiopisto Tavastiassa

Monet ammatilliset oppilaitokset laativat pedagogisia käsikirjoja. Ammattiopisto Tavastiassa pedagogisena käsikirjana toimii laadunhallintajärjestelmä, johon on koottu prosessit ja käsikirjat. Opiskelijakäsitys ja pedagoginen näkemys ovat osa tätä kokonaisuutta.

Opiskelijakäsitys ja pedagoginen näkemys uudistettiin keväällä 2022. Ne kaipasivat päivitystä, koska edellinen versio oli yli kymmenen vuoden takaa. Siihen oli tehty vain pieniä teknisiä muutoksia vuoden 2018 reformin yhteydessä.

Opiskelijakäsityksen ja pedagogisen näkemyksen uudistaminen, jos mikä, on yhteistä pohtimista ydinkysymyksen äärellä. Mitä ajattelemme opiskelijoistamme ja millaiseen pedagogiikkaan pyrimme? Muistan hyvin edellisenkin kierroksen keskustelut vuosituhannen vaihteesta ja ilokseni voin sanoa, että keskustelut olivat nyt hengeltään erilaisia.  Opiskelijoiden erilaisuus ja yksilölliset tarpeet nähdään nyt paljon laajemmin kuin vuosia sitten.

Opiskelijakäsitystä ja pedagogista näkemystä rakennettiin kauan. Henkilöstölle järjestettiin kaksi työpajaa, joissa keskusteltiin niistä elementeistä, joista ammattiopiston opiskelijakäsitys ja pedagoginen näkemys muodostuvat. Lähtökohtana oli, että tuotos ei sisällä yhtään vieraskielistä termiä, jota koko henkilöstö ei tunne. Toisen työpajan yhteydessä eri osastoilta ilmoittautui viisi vapaaehtoista, jotka lupautuivat hiomaan opiskelijakäsityksen ja pedagogisen näkemyksen siihen vaiheeseen, että luonnos saatiin tutustuttavaksi koko henkilöstölle. Erityistehtäväksi näille vapaaehtoisille tuli kuvata esimerkkejä siitä, mitä pedagogisen näkemyksen eri kohdat tarkoittavat käytännön työssä. Luonnosta kommentoitiin ja se sai lopullisen muotonsa lukukauden 2022 aluksi, jolloin se esiteltiin koko henkilöstölle.

Opiskelijakäsitys on kolmiosainen:

 1. Opiskelija on yksilö, jonka henkilökohtaisia tavoitteita, valmiuksia, mielipiteitä, vahvuuksia, osaamista ja elämänkokemusta arvostamme ja hyödynnämme opetuksessa, ohjauksessa sekä tuki- ja muissa palveluissa.
 2. Opiskelijalla on kyky oppia ja kehittyä yksin ja yhdessä sekä asettaa tavoitteita ja suunnitella tulevaisuuttaan omista lähtökohdistaan. Opiskelijoiden kyky rakentaa tietoa yksilöllisesti otetaan opetuksessa huomioon. Ammatillinen osaaminen edellyttää aktiivista tiedon ja taidon yhteensovittamista.
 3. Jokaista opiskelijaa tulee kohdella yhdenvertaisesti riippumatta hänen iästään, valmiuksistaan, kulttuuristaan tai elämänkatsomuksestaan. Arvomme vastuullisuus, vaikuttavuus, kumppanuus ja uskallus ohjaavat kaikkea toimintaamme opiskelijoiden kanssa.

Yhteisesti määritelty opiskelijakäsitys nousee arjessa esille useimmiten haasteellisissa tilanteissa, joissa vaikkapa pohditaan yksittäisen opiskelijan oikeutta opintojen tukipalveluihin.

Pedagoginen näkemys sisältää 10 kohtaa:

 1. Tunnistamme erilaiset asiakkaamme ja tutustumme heidän toiveisiinsa ja valmiuksiinsa. Huolehdimme yhdenvertaisuudesta niin, että koulutukset, opetus, oppimisen tuki ja ohjaus vastaavat opiskelijoiden tarpeita ja ovat heille saavutettavia.
 2. Ohjaamme ja tuemme opiskelijoita yhteisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Huolehdimme palvelujen sujuvuudesta mm. varmistamalla tietojen välittämisen. Tarjoamme yhteisten suunnitelmien mukaista laadukasta opiskelijalähtöistä opetusta ja ohjausta.
 3. Tunnistamme ja tunnustamme opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen. Varmistamme opiskelijoiden kannustavan ja oikeudenmukaisen arvioinnin.
 4. Kohtaamme opiskelijamme ja kuulemme heitä aidosti opiskeluarjessa. Kohtelemme kaikkia opiskelijoitamme asiallisesti ja arvostavasti. Tuemme opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja vastuullisuuden kehittymistä.
 5. Tuemme opiskelijoita tietojen ja taitojen yhdessä oppimiseen sekä yhteisölliseen toimintaan.
 6. Kehitämme opiskelijoiden työelämäosaamista. Teemme aktiivista yhteistyötä työelämän ja muiden verkostojen kanssa opiskelijoiden työllistymisen, yrittäjyyden, jatko-opintoihin siirtymisen tai muun jatkosuunnitelman varmistamiseksi.
 7. Takaamme kaikille turvallisen opiskeluympäristön ja työrauhan eri oppimisympäristöissä. Vaalimme yleisiä työelämätaitoja, kuten toisten arvostamista, hyviä käytöstapoja, yritteliäisyyttä, itsensä johtamista, kestävää tulevaisuutta, yhteistyötaitoja, yhdenvertaisuutta ja kansainvälisyyttä.
 8. Teemme monialaista aktiivista yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja verkostoissa eri ammattiryhmien sekä toimijoiden kanssa.
 9. Seuraamme aktiivisesti työelämän kehitystä. Päivitämme omaa työelämäosaamistamme. Tunnistamme ja ennakoimme tulevia osaamistarpeita ja uudistamme opetustamme työelämän tarpeiden mukaisesti.
 10. Kehitämme pedagogista osaamistamme ja toimintakulttuuriamme. Kokeilemme, opimme virheistä ja parannamme toimintaamme. Toimimme Tavastian strategian ja prosessien mukaisesti. Arvostamme erilaisia vahvuuksiamme. Jaamme hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja avoimesti verkostoissamme.

Case-esimerkki

Pedagoginen ohjelma

Pedagoginen ohjelma on strateginen asiakirja, joka uudistettiin tämän vuoden alussa. Pedagogisen asiakirjan laatiminen alkoi eri osapuolten kuulemisella. Ideoita kerättiin opiskelijoilta, huoltajilta, henkilöstöltä ja työelämältä. Pedagogisen ohjelman uudistamisessa otettiin huomioon myös koulutuspoliittinen selonteko sekä omistajakuntien ja maakunnan ohjelmat. Pedagogisen ohjelman laatimisessa oli mukana laajasti henkilöstöä.

Toimintaohjelmamme ovat nelivuotisia asiakirjoja, joista nostetaan toimenpiteitä tuloskorttiin ja joita päivitetään tarvittaessa olosuhteiden muuttuessa ohjelmakauden aikana.

Pedagogisen ohjelman rinnalla uudistettiin muutkin toimintaohjelmat, joista kestävän tulevaisuuden ohjelma ja kansainvälisyys-, monikulttuurisuus-, yrittäjyys- sekä digi- ja teknologiaohjelmat ovat kiinteässä yhteydessä pedagogiseen ohjelmaan. Pedagogisen ohjelman tavoitteet ovat:

 • Suunnitelmallisen, yhdenvertaisen sekä työelämä- ja asiakaslähtöisen opetuksen ja ohjauksen varmistaminen
 • Yhdenvertaisten ohjauspalvelujen ja joustavien opintopolkujen varmistaminen
 • Jatkuvan oppimisen pedagogiikan ja rakenteiden systemaattisuus ja toiminnan vakiinnuttaminen perustoimintaan
 • Koulutuksen työelämälähtöisyyden vahvistaminen yhteistyössä työelämän kanssa
 • Oppimisen tuen kokonaisuuden kuvaaminen ja yhtenäisen toteutumisen varmistaminen

Pedagogisessa ohjelmassa näkyy vahvasti ammatillisen koulutuksen tämänhetkiset painopisteet, eli opintopolkujen joustavuus, työelämäläheisyys sekä opiskelijoille tarjottava oppimisen tuki ja ohjauspalvelut.

Tutustu tarkemmin Ammattiopisto Tavastian pedagogiseen ohjelmaan (pdf).

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen