Close

Oikeus osata -ohjelman vaikuttavuusselvitys 2022

Hankekokonaisuus ammatillisen koulutuksen kentän kehittämisen tueksi. Oikeus osata -ohjelma – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (okm.fi).

Omnian Tulevaisuuden johtaminen valtakunnallinen koordinaatiohanke yhdessä muiden valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden eli Turun kaupungin Taidolla jatkoon (koulutustakuu.fi), WinNovan Valon (winnova.fi) ja Saku ry:n Galaksin (hyvinvoivaamis.fi) kanssa tuotti koko Oikeus osata hankekokonaisuudesta toimenpideohjelmissa 1 – 3 vaikuttavuusselvityksen. Lähes 50 sivuinen raportti antaa kattavan kuvan, miten koulutuksen järjestäjien johto, itse hanketoimijat ja valtakunnalliset koordinaattorit sekä rahoittajan edustajat ovat arvioineet ohjelman hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia.

Hankekauden seurantatulokset, vaikuttavuusarviointityöpajat, haastattelut ja johdolle suunnattu kysely toimi aineiston keruussa ja analyysin sekä raportin tuotti Owal Group Oy. Raportin tulokset esiteltiin Oikeus osata ohjelman päätöstilaisuudessa 1.6.2022, esitelty OKM:n ja OPH:n seurantaryhmälle kesäkuun alussa sekä julkaistu nyt myös Opetushallituksen sivuilla: Oikeus osata -vaikuttavuusarviointi (oph.fi)

Toimenpidekokonaisuudessa 3. eli toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki hankeverkostossa toimi 4 hankeverkostoa ja 56 osatoteuttajaa. Syksyn 2022 osalta vielä kolme hankeverkostoa ja noin 30 toteuttajaa jatkaa toiminta-ajan pidennysten myötä. OSUU! Osaamista positiiviseen uudistumiseen hankeverkosto sai kehittämistyönsä päätökseen kesäkuun loppuun mennessä. JoPeda, Oikeus uudistua ja Vertaansa vailla -verkostot johtamisen tukena jatkavat vuoden loppuun. Osa vaikutuksista on todennettavissa siten vielä jatkoajan puitteissa ja toki vaikuttavuus näkyy vasta 3 – 5 vuoden kuluessa. Alla olevassa kuvassa 1 on kuvattu selvityksen vaikutuslogiikan mallinnus Owal Groupin raportissa.

Vaikutuslogiikan mallinnus Owal Group Oy

Kehittämistyön tulokset kokonaisuutena

Toimintakulttuurin uudistaminen ja sen johtamisen tuki hankeverkostoissa ollaan oltu tyytyväisiä hanketyön etenemiseen sekä hankeverkoston keskinäiseen yhteistyöhön. Haasteina on nostettu ajallisten resurssien niukkuus, johtamisen kehittämisen haastavuus ja organisaatiomuutokset. Korona on vaikuttanut kaikkien hanketyöhön monella tavoin.

Tulosten ja vaikutusten osalta muutosjohtamisen sekä pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen osalta on tehty monitahoisia kehittämistoimia – on tuotettu yhteisiä viitekehyksiä sekä hyödynnettäviä työkaluja. Hanketyötä on hyödynnetty oman organisaation johtamis- ja esimiestyön kehittämisessä sekä tuotettu uusia menetelmiä ja työkaluja, joita myös toiset hankeverkostot ovat hyödyntäneet omassa organisaatiossaan. Verkostoja on muodostettu tukemaan vertaisoppimista. Tässä toimenpidekokonaisuudessa on kohderyhmänä ollut erityisesti johto ja esimiehet. Heidät on sitoutettu kehittämistyöhön, minkä voi katsoa hankkeiden tulosten ja vaikutusten käytänteisiin viemisen kannalta merkittävänä.

Johdon näkemykset juurtumisesta ja hyödyntämisestä

Verkostoyhteistyön hyödyt

Verkostoyhteistyön on koettu tuoneen kehittämiseen lisäarvoa ja verkostojen jatkuvuutta toivotaan myös hankekauden jälkeen. Verkostojen avulla on luotu uusia oppilaitosyhteistyökumppanuuksia. Yhteistyön nähdään jatkuvan, vaikka verkostoyhteistyö ei jatkuisikaan. Laajemman verkostoyhteistyön jatkuvuuden osalta nähdään edellytyksenä, että sitä toteutetaan koordinoidusti jonkun tahon vastuuvedolla. Tässä pohdittiin myös rahallisen eli hankerahoituksen tuen tarvetta.

Kokonaisuutena tuloksia ja vaikutuksia koko Oikeus osata -ohjelman tasolla on johdon arvioina kootusti alla olevassa kuvassa.

Johdon arviot koskien koko Oikeus osata -hankkeiden tuloksia ja vaikutuksia

Hankehenkilöstön saamat hyödyt hanketyöstä

Projektipäällikön näkökulmasta ja kokemuksesta hanketyössä on välillä haasteina henkilöresurssien hallinnointi ja jatkuvat muutokset hankkeiden resurssoinneissa. Tähän nostaisinkin johdon arvioita siitä, miltä hanketyön on nähty merkinneen hankkeisiin osallistuneiden henkilöiden näkökulmasta eli miksi hankkeisiin kannattaa osallistua. Osaamisen kehittämisen ja vertaisverkostot on nostettu merkittävimmiksi osa-alueeksi.

Johdon arviot henkilöstön edustajien hyödyistä hanketyöhön osallistumisessa

Kirsi Niskala
projektipäällikkö, Tulevaisuuden johtaminen valtakunnallinen koordinaatiohanke

© 2024 Tulevaisuuden johtaminen